Przedsiębiorstwo

THE HEAT company® Gmbh er et østerriksk foretak med hovedsete i Altenmarkt / Salzburg i Alpenes hjerte. Vi har produsert varmeprodukter siden 1994 for å fylle de høyeste krav til kvalitet.

The-Heat-Company

Nasze poduszki ogrzewaj?ce, r?kawice i wk?adki do butów gwarantuj? optymaln? ochron? dla wszystkich mi?o?ników aktywnego wypoczynku na zewn?trz - sportu, polowania, pracy, w dziedzinie wellness i promocji. Ze wzgl?du na nasze alpejskie korzenie podj?cie tematu ochrony przed zimnem by?o dla nas oczywiste. Chcieli?my stworzy? produkty, które s? ?atwe w u?yciu i sprawdzaj?ce si? w praktyce. D?ugie gotowanie lub ?adowanie innych systemów ocieplaj?cych wydaje nam si? niepraktyczne. Ponadto wa?ny dla nas jest 100% naturalny produkt. Dzi?ki naszym ocieplaczom do r?k, stóp i do cia?a uda?o nam si? wprowadzi? na rynek produkty zawieraj?ce tylko naturalne i nietoksyczne sk?adniki, które przekonuj? poprzez ich ciep?o i d?ugo?? eksplatacji w praktyce. Ca?y czas otrzymujemy informacje zwrotne od zadowolonych klientów.

THE HEAT company® jest ?ci?le zwi?zana z FANcy Marketing GmbH. Firma FANcy jest weteranem merchandisingu w Austrii. Dzia?ania firmy obejmuj? prowadzenie oficjalnej strony internetowej gwiazdy sportu narciarskiego Hermanna Maiera, Skiweltcup - towarzystwa wy?cigowego i wiele wi?cej.

WARTO WIEDZIE?

We w?asnym sklepie specjalistycznym Intersport "Intersport Wagrain" produkty firmy THE HEAT company® s? zawsze testowane i musz? sprawdzi? si? w praktyce.